Lejebetingelser

   Tilsyn af maskiner under udlejning

 • Maskiner på brændstof leveres fuldt tanket og returneres fuldt tanket med mindre andet er aftalt.
 • Lejer er forpligtet til at anvende den type brændstof og olie som oplyses af udlejer.
 • Ved afhentning eller evt. levering af det lejede, er udlejer berettiget til at afkræve lejer legitimation.
 • Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. indsigelser herimod må foretages inden 1 dag efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge.
 • Under hele lejemålet bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening. Enhver beskadigelse af det lejede – uanset årsag – samt tyveri, skal erstattes af lejeren til dagspris. Lejer er forpligtet til at opbevare det lejede i aflåst rum, indhegning el lign.
 • TN maskiner påtager sig intet ansvar for tab og forsinkelser af et stykke arbejde og de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med arbejdsstandsninger pga. fejl eller havari på det lejede materiel.
 • Udlejer har ejendomsretten til det lejede og lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller foretage andre tilsvarende dispositioner over det lejede, ligesom lejer ikke er berettiget til at overlade eller udleje det lejede til tredjemand uden udlejers skriftlige samtykke.
 • Betaling af det lejede beregnes ved lejeaftalens indgåelse og betales kontant, medmindre der er indgået en om kredit med udlejer.
 • Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve depositum ved lejeaftalens indgåelse, samt tilbageholde depositum til at afholde udgifter til evt. vask, rengøring, påfyldning af brændstof samt reparation af det lejede materiel.
 • Udlejer kan på enhver givent tidspunkt annullere lejeaftalen og kræve erstatning hvis lejer misligholder forpligtigelser overfor udlejer.

  TNmaskinleje